Giảm giá!

Mật Tông Kinh Thủ Lăng Nghiêm

299,000

Mật Tông Kinh Thủ Lăng Nghiêm (Quyển 1=>10)

Hán dịch: Đại Sư Bát Lạt Mật Đế

Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc Xuất Bản

423 Trang

Kinh Ðại-Phật-đỉnh, Như-lai mật-nhân, tu-chứng liễu-nghĩa, chư Bồ-tát vạn-hạnh, Thủ-lăng-nghiêm (Suramgama), gọi tắt là Kinh Thủ-lăng-nghiêm.

Sa-môn tên là Bát-lạt-mật-đế, người Thiên-trúc dịch.

Sa-môn tên là Di-già-thích-ca người Ô-trành, dịch theo tiếng Trung-quốc.

Ðệ-tử thụ Bồ-tát-giới, tên là Phòng-Dung, chức Ðồng-trung-thư môn-hạ Bình-chương-sự, ghi-chép lời dịch.

Mô tả

Mật Tông Kinh Thủ Lăng Nghiêm

T070 LN I 01 Đề Mục
T070 LN I 02 Gạn Hỏi Cái Tâm
T070 LN I 03 Chỉ Rõ Tánh Thấy Chưa thực
T070 LN I 04 Chỉ Rõ Tánh Thấy Không Sinh Không Diệt hiện mp3
T070 LN I 05 Phật Nêu Ra Tánh Thấy Ra Ngoài Các Nghĩa THỊ và PHI THỊ
T070 LN I 06 Phá Những Thuyết Nhân Duyên Tự Nhiên Để Bày Tỏ Sự Thật Nhận Thấy Tánh Thấy
T070 LN I 07 Chỉ Ra Cái Nhận Thức Sai Lầm Để Bày Tỏ Thể Tánh Chân Thật
T070 LN I 08 Tóm Thâu Bốn Khoa Và Bảy Đại Về Như Lai Tạng Để Phát Khởi Chỗ Chân Ngộ
T070 LN I 09 Tóm Thâu Bốn Khoa Và Bảy Đại Về Như Lai Tạng Để Phát Khởi Chỗ Chân Ngộ
T070 LN I 10 Chỉ Rõ Sự Tiếp Tục Giả Dối Sinh Ra Và Các Đại Không Ngăn Ngại Lẫn Nhau
T070 LN I 11 Chỉ Tánh Diệu Minh Hợp Về Như Lai Tạng Rời Cả Hai Nghĩa Phi Và Tức
T070 LN I 12 Chỉ Mê Vọng Không Có Nhân Hết Mê Tức Là Bồ Đề
T070 LN I 13 Lại Phá Xích Nhân Duyên Tự Nhiên Và Trách Chỉ Biết Nghe Nhiều
T070 LN I 14 Chỉ Nghĩa Quyết Định
T070 LN I 15 Đánh Chuông Thật Nghiệm Tánh Thường
T070 LN I 16 Nêu Ra Cái Căn Để Chỉ Chỗ Mê-Nương Chỗ Ngộ Mà Viên Tu
T070 LN I 17 Cột Khăn Để Chỉ Đầu Nút-Nương Chỗ Ngộ Mà Viên Tu
T070 LN I 18 Chỉ Cởi Nút Trước Sau-Nương Chỗ Ngộ Mà Viên Tu
T070 LN I 19 Gạn Hỏi Đại Chúng Về Viên Thông-Nương Chỗ Ngộ Mà Viên Tu
T070 LN I 20 Nhân A Nan Xin Cứu Đọ Đời Vị Lai Phật Tóm Nêu Ra Ba Nghĩa Quyết Định-Rộng Để Lại Khuôn Pháp Tu Hành
T070 LN I 21 Gạn Hỏi Đại Chúng Về Viên Thông-Nương Chỗ Ngộ Mà Viên Tu
T070 LN I 22 Chỉ Đích Pháp Viên Tu-Nương Chỗ Ngộ Mà Viên Tu
T070 LN I 23 Phật Khai Thị Về Mật Giáo Thầm Giúp Cho Những Người Tu Hành-Rộng Để Lại Khuôn Pháp Tu Hành
T070 LN I 24 Khai Thị Về Những Pháp Tắc Lập Đạo Tráng Tu Trì-Rộng Để Lại Khuôn Pháp Tu Hành
T070 LN I 25 Tuyên Nói Tâm Chú Rộng Khai Thị Những Lợi Ích-Rộng Để Lại Khuôn Pháp Tu Hành
T070 LN I 26 Khai Thị Những Vị Trí Tu Chứng Trước Sau-Rộng Để Lại Khuôn Pháp Tu Hành
T070 LN I 27-8 Khai Thị Những Vị Trí Tu Chứng Trước Sau-Rộng Để Lại Khuôn Pháp Tu Hành
T070 LN I 28 Hỏi Về Những Tập Khí Vốn Có Sinh Khởi Ra Sáu Nẻo
T070 LN I 29 Hỏi Về Bác Không Có Nhân Quả Bị Sa Mãi Vào Địa Ngục Và Về Nghiệp Chung Nghiệp Riêng
T070 LN I 30 Khai Thị Về Phần Trong Phần Ngoài Của Chúng Sinh
T070 LN I 31 Chỉ Ra Mười Tập Nhân Và Sáu Giao Báo
T070 LN I 32 Tu Nhân Riêng Biệt Thành Quả Hư Vọng
T070 LN I 33 Các Cõi Trời Sai Khác
T070 LN I 34 Các Cõi Trời Sai Khác
T070 LN I 35 Khai Thị Chỗ Hư Vọng Của Bảy Loài Để Khuyến Khích Tu Hành Chánh Pháp
T070 LN I 36 Phân Biệt Các Ấm Ma
T070 LN I 37 Phân Biệt Các Ấm Ma
T070 LN I 38 Chỉ Rõ Thứ Lớp Tiêu Diệt Các Ấm Và Giới Hạn Pham Vi Các Ấm
T070 LN I 39 Được Phước Hơn Cả-Tiêu Tội Hơn Cả-Trừ Ma Hơn Cả-Phần Lưu Thông
T070 LN I 40 Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni
T070 LN I 41 Bộ Mật Giáo-Giới Thiệu Phần Bộ Mật Giáo
T070 LN I 42 Về Sự Mở Mang Của Mật Giáo-Từ Khi Phát Khởi Đến Đời Tùy
T070 LN I 43 Dâm Dục Là Đạo-Trích Trong Hoa Vũ Tập Bốn Của Đại Sư Ấn Thuận 1906-2005

Mật Tông Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Mật Tông Kinh Thủ Lăng Nghiêm

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.