Tác giả: Nghiêm Xuân Hồng
NXB Quan Điểm 1964
3 Tập