Đại Thủ Ấn Tức Thân Thành Phật (Ấn Mật Tông) – Quỳnh Na, Nặc Bố Vượng Điển

299,000

  • Đại Thủ Ấn Tức Thân Thành Phật

  • Tác giả: Quỳnh Na, Nặc Bố Vượng Điển
  • 413 Trang

Mô tả

Đại Thủ Ấn Tức Thân Thành Phật (Ấn Mật Tông) – Quỳnh Na, Nặc Bố Vượng Điển

Trong Tạng truyền Phật giáo có truyền thừa một số pháp môn tu tâm thần bí, có một loại tâm pháp không thể không đề cập đến là pháp môn tu tâm tối thượng của Mật tông Tây Tạng, có tập trung tinh hoa của tất cả các giáo pháp, chính là Đại thủ ấn.Đại thủ ấn đại biểu cho tất cả các hiện tượng, tất cả các trạng thái và vận động của vũ trụ, cho đến tất thảy sự hóa hiện vô cùng tận. Nó có thể giúp cho các hành giả hiểu được tụ tập nội tâm, khiến cho nội tâm không còn nghi hoặc.Đại thủ ấn bắt nguồn từ Phật Đà Kim Cương Tổng Trì là giáo thụ thần bí thù thắng nhất, rồi được truyền thụ cho bậc đại thành tựu của Ấn Độ Đế Lạc Ba, thông qua sự phát triển và hiệu chỉnh của Đế Lạc ba, sau đó tổ sư khai sơn phái Cát Cử của Tạng truyền Phật giáo Mã Nhĩ Ba sang Ấn Độ học tập phật pháp, học được phép Đại thủ ấn từ đệ tử của Đế Lạc Ba và Na Lạc Ba, từ đó khiến cho giáo pháp Đại thủ ấn trở thành Đại thủ ẩn Hiểu Mật – tinh túy trong giáo nghĩa của phái Cát Cử.Mục đích tu luyện Đại thủ ấn là kiến lập mối quan hệ giữa ý thức cá thể con người và ý thức vũ trụ, từ ý thức cá thể phát triển rộng thành ý thức vũ trụ, cuối cùng hai cái dung nhập làm nhất thể. Chỉ có nhật thức rõ tự tính viên minh, nhận thức được hai bản lai diện mục của mình, tức minh tâm kiến tính, khi chứng ngộ được như vậy cũng chính là lúc chứng ngộ được phép Đại thủ ấn. Bằng nhận thức này để thông đạt ý thức vũ trụ, chính là chứng đắc được Bồ đề vô thượng.Nghe những điều này sẽ khiến cho mọi người có cảm giác nó là một hàm nghĩa cao siêu thần bí, nhưng trong giai đoạn khoa học phát triển hiện nay, một số lý luận và tư tưởng của Đại thủ ấn không ngừng được ấn chứng, trong giáo pháp Đại thú ấn có đề cập đến một số phương pháp dưỡng sinh, điều hòa hơi thở, nếu dựa vào những phương pháp này để tụ tập thì có thể đạt đến tác dụng thăng thanh khí, giáng trọc khí. Có những hỗ trợ nhất đinh đối với việc bồi dưỡng nguyên khí, thanh tịnh hóa tâm linh, giữ tâm thái khỏe mạnh. Có thể thấy, kiêu trì tu luyện truyền thừa Đại thủ ấn có thể giúp cho người tu tập tiến nhập vào cảnh giới thanh tịnh của Thiền định…Cuốn sách “ Đại thủ ấn- Tức thân thành Phật “ đã sử dụng nhiều tư liệu tranh thêu Đường ca, đề cập lịch sử truyền thừ của Đại thủ ấn, sự phát triển của phái Cát Cử, các tổ sư truyền thừa Đại thủ ấn, cho đến những bậc đại thành tựu thông qua Đại thủ ấn đạt được sự chứng ngộ, bốn phương diện của phép tu Đại thủ ẩn, sáu pháp thành tựu Naro.. Thông qua những bức tranh thêu Đường Ca tinh xảo, quý giá, phần nào giúp bạn hiểu được tâm pháp của Mật tông.
Đại Thủ Ấn Tức Thân Thành Phật (Ấn Mật Tông) - Quỳnh Na, Nặc Bố Vượng Điển
Đại Thủ Ấn Tức Thân Thành Phật (Ấn Mật Tông) – Quỳnh Na, Nặc Bố Vượng Điển

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 1 kg
Kích thước 21 × 15 × 3 cm
isbn_issn