Giảm giá!

Thôi Miên Học – Tân Sanh (5 Tập)

299,000

Thôi Miên Học

Biên tập: Tân Sanh

NXB Nhật Nam Thư Quán 1929

5 Tập – 551 Trang

(BẢN IN LỤA)

Thôi Miên Học được xuất bản năm 1929 tại Hà Nội , do Tân Sanh biên tập

Quyển Thôi Miên Học nầy là một bộ sách quí và đã bị tuyệt bản còn sót lại …., tìm thấy được trong kho tàng Huyền Bí Học VN , nay hân hạnh được đến tay các bạn yêu thích Huyền Học Việt Nam có thêm tài liệu tham học ….

 

Mô tả

Thôi Miên Học

MỤC LỤC

Bộ Thôi Miên Học nầy gồm 5 tập:

Tập Một : Thôi Miên Thực Nghiệm 1

– Lời giới thiệu .
– Lịch sử của Thôi Miên.
– Bốn thứ mảnh lực của ảnh hưởng thôi miên : Nhản Lực , Nhân Điện , Dẩn Dụ , Ám Thị .
– Cách luyện tập 4 thứ mảnh lực Thôi Miên – Học về giấc ngủ của thôi miên : các trạng độ đặc biệt :
Dùng phương pháp thôi miên của Jagot và Filiatre :
– Trạng thái vô hồn – Cảm giác xuất ngoại – Trạng độ hóa cơ – Toàn thân thâu túc – Mê Thần – Quang huy linh tính – Thiên nhản thông – Trạng độ đồng cảm – Trạng thái tiêu thần – Hôn thụy – Xuất hồn .

Tập Hai : Thôi Miên Thực Nghiệm 2

– Lời nói đầu .

– Một lời khuyên .

– Nói về câu chuyện mẹ mìn .

– Mấy lời về quyễn Thôi Miên Học 1 .

– Các kỳ trạng trong Đại Học .

– Bồi dưởng tinh thần .

– Lời phụ về phép ăn uống .

– Bổ túc về hô hấp .

– Tự kỷ ám thị .

– Thần hồn và thể phách .

– Muốn tự kỷ ám thị thì phải thế nào .

– Tại sao muốn bồi dưởng tinh thần , lại cần phải biết tự kỷ ám

thị ?

– Một vài câu ám thị kiểu .

– Người học thôi miên đối với tự kỷ ám thị .

– Tinh thần tự trị .

– Tự kỷ ám thị và tinh thần tự trị .

– Phương pháp phổ thông .

– Mấy phương pháp làm mê , cần cho nhà thí nghiệm .

– Thôi miên nhiều người một lần .

– Phiến loạn ngủ quan đối với dị đoan .

– Sai khiến người thụ cảm trong giấc ngủ thôi miên .

– Chửa bệnh dạ dầy bằng thôi miên .

– Cái hại của thôi miên .

– Vì sao người thụ cảm làm theo những thứ ám thị ác nghiệt ?

– Thôi miên tức tốc : Phương pháp để diển trò trên sân khấu .

– Chuyển di tư tưởng .

– Các phương pháp thực nghiệm về : – Trạng thái vô hồn – Cảm giác xuất ngoại – Trạng độ hóa cơ – Toàn thân thâu túc – Mê Thần – Quang huy linh tính – Thiên nhản thông – Trạng độ đồng cảm – Trạng thái tiêu thần – Hôn thụy – Xuất hồn .

– Các phương pháp bí truyền : – Phương pháp giáng thần học – Phương pháp thôi miên – Phương pháp Fakir Ấn Độ .

Các phương pháp bí truyền thực nghiệm : – Làm cái bàn nổi lên giửa không gian – Cách giao thiệp với linh hồn -.

– Bổ túc về cách lựa người dể bị thôi miên .

– Nói về tưởng tượng .

– Lời tổng kết của quyển thứ hai .

Tập Ba: Thôi Miên Yếu Lý Học Thượng

I.- Chương một :

– Lời nói đầu .

– Thôi miên danh học .

– Các cách thôi miên hiện thời : Tức tốc và tuần tự .

– Các thứ trạng thái thông thường của thôi miên .

– Tổng kết .

– II.Chương Hai : Nhân điện học .

– Phân cực của nhân điện .

– Ảnh hưởng của hai chi cực .

– Cách dẩn nhân điện .

– Cách giải điện .

– Ảnh hưởng của đối chi và trùng chi .

– Hiện tượng thụ cảm của mọi người .

– Chửa bệnh bằng nhân điện .

– Nhân điện thực tế .

– Ảnh hưởng của nhân điện đối với động vật .

– Ảnh hưởng của nhân điện đối với các loài thảo mộc .

– Ảnh hưởng của nhân điện đối với khoáng vật .

– Ảnh hưởng của nhân điện đối với vi trùng .

– Hào quang nhân điện .

III.- Chương thứ ba : Dẩn dụ học .

– Dẩn dụ học là gì ?

– Dẩn dụ đối với thần hồn và thể phách .

– Quả quyết dẩn dụ .

– Đàn lý dẩn dụ .

– Gián tiếp dẩn dụ .

– Văn tự dẩn dụ .

– Dẩn dụ thực nghiệm .

– Dẩn dụ trong lúc còn thức .

– Dẩn dụ tới giấc ngủ .

– Trình độ thụ cảm .

– Hiệu quả của dẩn dụ trong giấc ngủ thôi miên .

IV.- Chương thứ tư : Ám thị học .

– Mảnh lực của tư tưởng .

– Tư tưởng từ gnoài mà vào .

– Tư tưởng chế ngự ta .

– Tư tưởng chế ngự kẻ khác .

– Tà thuật .

– Trù ảo và mê hoặc .

– Tư tưởng giao thông .

– Ám thị .

– Tổng kết .

 
Tập Bốn : Thôi Miên Yếu Lý Học Hạ

Lệ ngôn .

I.- Chương Một : Để cho được quan sát các trạng độ và hiện tượng thông thường của thôi miên .

– Đại Khái .

– Trạng thái hoặc ứng của thôi miên .

– Trạng thái thiếp tín của thôi miên và dẩn dụ học .

– Ảnh hưởng của đá nam châm và sự chuyển di trạng thái .

– Thôi miên nửa người .

– Chuyển di sự cảm giác từ người thụ cảm nầy , sang người thụ cảm khác .

– Ảnh hưởng viển cách của các chất thuốc và chất độc .

II.- Chương thứ Hai : Để cho được quan sát các trạng thái của nhân điện học .

– Muốn thí nghiệm , phải thế nào ?

– Phải thí nghiệm thông thường trước .

– Phương pháp mê hồn bằng nhân điện .

– Trạng thái bị cảm .

– Trạng thái hoặc ứng .

– Trạng thái thiếp tín .

– Cách giải tán .

– Lời nói cuối chương .

III.- Chương thứ ba : Cho thấy được trạng độ Quang Huy của trạng thái Thiếp Tín .

– Bọn thiếp tín có cái năng lực lương y .

– Cách thí nghiệm đầu tiên .

– Viển cách Quang Huy .

IV.- Chương thứ tư : Cho được quan sát về hiện trạng thần thức .

– Thần thức là gì ?

– Thần thức tự nhiên .

– Thần thức đào tạo .

– Tại sao mà có thần thức ?

V.- Chương thứ năm : Cho được quan sát hiện tượng cảm giác xuất ngoại .

– Cảm giác xuất ngoại là thế nào ?

– Tập trung cảm giác vào sáp ong .

– Tập trung cảm giác xuất ngoại của thụ cảm và các đồ vật thường dùng .

– Phương pháp thực nghiệm .

VI ._ Chương thứ sáu : Muốn cho được quan sát hiện tượng xuất hồn .

– Hiện tượng xuất hồn .

– Hồn là gì ?

– Xuất hồn thụ cảm .

– Cách giải tán ảnh hưởng nhập hồn .

– Xuất hồn tự nhiên .

– Tự kỷ xuất hồn .

VII .- Chương thứ bảy : Thần giao cách cảm .

– Thần giao cách cảm là gì ?

– Chi nhánh của thần giao cách cảm : Lảnh hội cân ý pháp – Chuyển di tư tưởng – Viển cách thôi miên hay thần giao cách cảm .

 

Tập năm : Thần giao cách cảm A – Lảnh hội cân ý pháp – Phương pháp thực nghiệm

– Bài nói chung về học Thần Giao Cách Cảm .

– Bài thứ nhất : Giới thiệu tổng quát .

– Bài thứ hai : Thần kinh hệ – Mảnh lực thể phách , hạ trí – Nguyên lý của lảnh hội cân pháp – Cách thí nghiệm của bác Sỉ Binet – Cách thí nghiệm đầu tiên của Bác Sỉ Allone về Lảnh Hội Cân Pháp – Thể Phách và các hiện tượng của thể Phách .

– Bài thứ tư : Phương pháp thực nghiệm thứ hai – Cách chỉ huy công cuộc thí nghiệm – Cân ý và cân rung chuyển – Các nhà đọc tâm thuật diển trò giửa công chúng – Cung haọt động thuộc về thể phách của cân tiết .

– Bài thứ sáu : Một phương pháp cần thiết trong cơ quẩn bách – Những phương pháp lảnh hội cân ý khác – Ý tứ của các cung rung chuyển thể phách – Mục đích của các cách thí nghiệm .

– Bài thứ bảy : Một cách thí nghiệm khác – Cái lợi của cặp mắt bị bịt tối – Thước ngọc khuôn vàng – Cách tìm ra vật bị dấu kín – Đối với khán giả .

– Bài thứ tám : Một cách thí nghiệm ly kỳ – Phương pháp rất hoàn mỷ – Công hiệu thần tình – Thực hành giản dị , nếu như đả thí nghiệm rất kỷ lưởng bài trước .

– Bài thứ chín : Truy nả thủ phạm giết người – Phương pháp hành động – Các tấn tuồng của Lảnh Hội Cân Ý – Lảnh hội tư tưởng – Thay đổi người bị thí nghiệm .

– Bài thứ mười : Lảnh hội tưởng tượng – Cầm lái xe hơi với cặp mắt bịt tối – Phải hành động thế nào – Sự bí mật của nhà đọc tâm thuật .

– Bài thứ mười một : Con đường bí mật – Hành động của người thí nghiệm – Cùng công chúng xé cái màn bí mật của các nhà đọc tâm thuật chuyên môn .

– Bài thứ mười hai : Mở khóa tủ sắt – Một cái công hiệu ly jỳ của môn học lảnh hội cân ý pháp – Kết quả của thực tế – Giải quyết rất giản dị – Tránh những lời giản giải – Thể phách với người đời .

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.