Giảm giá!
Tam Thế Diễn Cầm
Soạn giả: Viên Thiên Can
110 Trang

Tam Thế Diễn Cầm – Viên Thiên Can

155,000

  • Tam Thế Diễn Cầm

  • Soạn giả: Viên Thiên Can

  • 110 Trang

Mô tả

Tam Thế Diễn Cầm – Viên Thiên Can

Bữa ăn bữa uống là sự tiền định, có nhân có quả là lẽ tất nhiên.Cho nên người ta sang hèn, giàu nghèo, đều cho lá số tiền định tại trời, nên những nhà bác học xưa nay đều từng suy đến cội gốc biết trước được việc giữ lành. Ta thường nói: trăm năm đường tránh chẳng khỏi số, song một khi biết để giữ mình, cũng không phải là không ích vậy.Trong một tấm thân không chịu suy sét, tội chẳng biết tránh, phúc chẳng biết tìm, thì là một điều khuyết điểm.Vậy ta cũng nên biết qua phép xem “Tam Thế Diễn Cầm” này, cũng không phải là một sự mê tín dị đoan vậy.
Tam Thế Diễn Cầm
Tam Thế Diễn Cầm

 

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 1 kg
Kích thước 21.00 × 15.00 × 0.50 cm
isbn_issn